หน้าแรก เกี่ยวกับเราสถานกงสุล รัฐในเขตอาณา รัฐเตลังคานา
รัฐเตลังคานา
 • รัฐเตลังคานาเป็นรัฐที่ก่อตั้งใหม่ที่สุดของประเทศ และมีขนาดใหญ่ เป็นอันดับที่ ๑๒ ของประเทศ
 • รัฐเตลังคานามีอาณาเขตทิศเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือติดกับ รัฐมหาราษฎระ ทิศตะวันออกติดกับรัฐฉัตติสครห์ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และใต้ติดกับรัฐอานธรประเทศ และทิศตะวันตกติดกับรัฐกรณาฎกะ
 • รัฐเตลังคานาเป็นรัฐที่แยกออกมาจากรัฐอานธรประเทศ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
 • รัฐเตลังคานามีฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน โดยในเดือนพฤษภาคมจะมีอุณหภูมิสูงประมาณ ๔๕ องศาเซลเซียส ฤดูฝน ระหว่างเดือนปลายเดือนมิถุนายน - กันยายน และฤดูหนาว ระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายน - ต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ ๒๒ - ๓๓ องศาเซลเซียส
 • เมืองไฮเดอราบาดเป็นเมืองหลวงของรัฐเตลังคานา เป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สำคัญ หลายแห่ง และยังเป็นเมืองศูนย์กลางที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของอินเดีย


ข้อมูลทั่วไป
พื้นที่ ๑๑๒,๐๗๗ ตารางกิโลเมตร
ประชากร (๓๕ ล้านคน )
เมืองหลวง ไฮเดอราบาด
ศาสนา  ฮินดู (ร้อยละ ๘๕.๑) คริสต์ (ร้อยละ ๑.๓)
มุสลิม (ร้อยละ ๑๒.๗) อื่น ๆ (ร้อยละ ๐.๙)    
ผู้ว่าการรัฐ ดร. Tamilisai Soundararajan
มุขมนตรี นาย K. Chandrashekar Rao
ภาษาราชการ เตลูกู อูรดู
 

ข้อมูลเศรษฐกิจ
GSDP ๑๒๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี ๒๕๖๒)        
GDP per Capita  ๒,๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (ปี ๒๕๖๒)
GDP Growth  ร้อยละ ๑๕ (ปี ๒๕๖๒)
สกุลเงิน รูปี (๑ รูปี ประมาณ ๐.๕๐ บาท) (ปี ๒๕๖๓)
ทรัพยากรสำคัญ ข้าว ยาสูบ มะม่วง ฝ้าย อ้อย
อุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องเทศเหมืองแร่และแร่ธาตุ สิ่งทอและเครื่อง
แต่งกาย เวชภัณฑ์ พืชสวน การเลี้ยงสัตว์
สินค้าส่งออก ยาและเวชภัณฑ์ IT


นโยบายเศรษฐกิจ
 • นโยบายอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งบังคับใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันเชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาคการค้าและการผลิต
 • นโยบายอุตสาหกรรมใหม่ ปี ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเขตอุตสาหกรรมไอทีและฮาร์ดแวร์ ๖ แห่งในรัฐให้ทันสมัย
 • นโยบายส่งเสริมการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ปี ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุน ในอุตสาหกรรมรองของรัฐ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูประบบให้มีความทันสมัย และขยับขยายเพื่อการค้าขายในอนาคต
 • นโยบายด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสารของรัฐเตลังคานามีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้รัฐเตลังคานาเป็นจุดหมายปลางทางที่นิยมสำหรับบริษัทด้านไอที และเป็นศูนย์กลางทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีแนวหน้าของโลก
 • นโยบายการไฟฟ้าของรัฐเตลังคานามีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้ถึง ๓ พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี ๒๕๖๓ และพัฒนาศักยภาพในการจ้างงานให้ถึง ๑๖๐,๐๐๐ คนภายในปี ๒๕๖๓
 • นโยบายด้านนวัตกรรมรัฐเตลังคานามีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนให้เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่ ๆ และตอบรับความคิดและไอเดียทางธุรกิจใหม่ ๆ
 • นโยบายอุตสาหกรรมเกมและสื่อแอนิเมชั่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เมืองไฮเดอร์ราบาดเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญ ในการลงทุนด้านแอนิเมชั่น วิช่วลเอฟเฟกต์ อุตสาหกรรมเกม และหนังสือการ์ตูน
 • นโยบายการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐเตลังคานามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานในกระบวนการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งปรับปรุงมาตรฐานเดิม