หน้าแรก บริการประชาชนไทย หนังสือเดินทางไทย แบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับการขอทำหนังสือเดินทางไทย
แบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับการขอทำหนังสือเดินทางไทย
แบบฟอร์มที่ 1  (pdf)
แบบฟอร์มที่ 2  (pdf)
แบบฟอร์มที่ 3  (pdf)
ใบคำขอ (pdf)

กรณีผู้เยาว์จะต้องมี หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไป ต่างประเทศและบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดามารดาที่ไม่มาแสดงตัว ในกรณีที่บิดา/มารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้ **หนังสือยินยอมของบิดา/มารดา ต้องผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต