หน้าแรก บริการประชาชนไทย ต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน
ต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน
การต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน (โดยการออกบัตรใหม่แทนบัตรเก่าที่หมดอายุ)
บุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรหรือพำนักระยะยาวในประเทศอินเดีย ที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ สามารถมายื่นขอต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน โดยการออกบัตรใหม่แทนบัตรที่หมดอายุ ได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ตามเงื่อนไข ดังนี้


เงื่อนไข (ตามที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกำหนด)
 1. ต้องไม่ใช่การทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก หากเป็นการทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก บุคคลนั้นจะต้องกลับไปทำที่ประเทศไทย เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือและรูปถ่ายที่อำเภอหรือเขตที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 2. จะต้องเป็นการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เป็นการทำบัตรใหม่ในกรณีชำรุด สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่ (ซึ่งจะต้องดำเนินการเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวในทะเบียนราษฎร์ที่ประเทศไทยก่อน)
 3. ผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นบุคคลถือสัญชาติไทย อายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
 4. ผู้ยื่นคำร้องต้องมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักแล้ว
 5. ผู้ยื่นคำร้องต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านชั่วคราวสำหรับบุคคลที่เดินทางไปต่างประเทศ
 6. สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่ยังคงมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปกติ (ท.ร. 14) กรมการปกครองอนุโลมให้ยื่นคำร้องขอต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนได้ โดยสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง จะดำเนินการย้ายชื่อผู้ยื่นคำร้องนั้นจากทะเบียนปกติ (ท.ร. 14) ไปอยู่ทะเบียนบ้านชั่วคราวฯ ในภายหลัง
 7. ผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศอินเดียเท่านั้น


รายการเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง 
ผู้ยื่นคำร้องต้องมายื่นคำร้องด้วยตัวเอง โดยยื่นเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้
 • บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม พร้อมสำเนา
 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 • ทะเบียนบ้านไทยฉบับปัจจุบัน
 • ใบแสดงถิ่นที่อยู่ในอินเดียที่แสดงที่อยู่ในปัจจุบัน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
 • เจ้าหน้าที่อาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียม 400 รูปี


เวลาให้บริการบัตรประจำตัวประชาชน
โปรดทำการนัดหมายล่วงหน้า
 • ช่วงเช้า : 09.00-12.30 น.
 • ช่วงบ่าย : 14.30-15.30 น.