หน้าแรก บริการประชาชนไทย งานทะเบียน งานทะเบียนราษฎร (สูติบัตร / มรณบัตร)
งานทะเบียนราษฎร (สูติบัตร / มรณบัตร)
การขอทำสูติบัตร
1. การขอแจ้งเกิดบุตร
 • ท่านจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลข +91 44-4230 0730/60/80
 • การแจ้งเกิดทั้งบุตรและผู้ปกครองจะต้องมาติดต่อด้วยตนเอง
 • ผู้ปกครองที่จะขอสูติบัตรให้แก่บุตร ต้องเป็นสัญชาติไทย โดยบุตรกำเนิดที่สาธารณรัฐอินเดียและมีใบเกิดที่ออกโดยทางการอินเดียแล้วเท่านั้น และรับรองโดยทางการท้องถิ่น
หมายเหตุ : หากผู้ร้องเกิดก่อน 1 มีนาคม พ.ศ. 2535 (1992) ให้ไปดูรายละเอียดในหัวข้อ 3.5
 
2. ต้องกรอกแบบฟอร์มอะไรมาบ้าง?
 • แบบฟอร์มสูติบัตร จำนวน 1 ชุด
 • แบบฟอร์มที่ 1 จำนวน 1 ชุด (กรณีขอทำหนังสือเดินทางด้วย)
 • แบบฟอร์มที่ 2 จำนวน 1 ชุด  (กรณีขอทำหนังสือเดินทางด้วย)
หมายเหตุ : กรุณากรอกแบบฟอร์มเป็นชื่อและ รายละเอียดเด็กที่มาแจ้งเกิด
 
3. ต้องเตรียมเอกสารอะไรมาบ้าง?
3.1 กรณีบิดามารดาได้จดทะเบียนสมรส
 • รูปถ่าย ขนาด Passport Size ของเด็ก จำนวน 1 ใบ
 • สำเนา (ถ่ายเอกสาร) สูติบัตรที่ออกโดยทางการอินเดีย จำนวน 1 ชุด
 • สำเนา ทะเบียนสมรส ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด (หากเป็นภาษาต่างชาติ ขอให้นำไปแปลและผ่านการรับรองจาก สอท./สกญ.ฯ ประเทศนั้น)
 • สำเนา หน้า Passport ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
 • สำเนา หน้าบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด

3.2 กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส
 • รูปถ่าย ขนาด Passport Size ของเด็ก จำนวน 1 ใบ
 • สำเนา (ถ่ายเอกสาร) สูติบัตรที่ออกโดยทางการอินเดียจำนวน 1 ชุด
 • สำเนา หน้า Passport ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
 • สำเนา หน้าบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
 • แบบฟอร์มบันทึกสอบปากคำ จะต้องมากรอกที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น
 • หากบุตรต้องการ ใช้นามสกุลตามบิดา จะต้องมีใบยินยอมให้ใช้นามสกุลจากบิดาด้วย (ฝ่ายบิดาสามารถมากรอกแบบฟอร์มยินยอมได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ )
 • สำเนา ใบปกครองบุตรหรือ ป.ค. 14 จำนวน 1 ชุด กรณีไม่สามารถติดต่อกับบิดาของบุตร

3.4 กรณีบิดามารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว
 • รูปถ่าย ขนาด Passport Size ของเด็ก จำนวน 1 ใบ
 • สำเนา (ถ่ายเอกสาร) สูติบัตรออกโดยทางการอินเดีย จำนวน 1 ชุด
 • สำเนา ใบหย่า ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
 • สำเนา บันทึกการหย่าที่ระบุอำนาจการปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด กรณีจดทะเบียนหย่าในประเทศไทย
 • สำเนา ใบปกครองบุตรหรือ ป.ค. 14 จำนวน 1 ชุด กรณีจดทะเบียนหย่าในอินเดีย
 • สำเนา หน้า Passport ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
 • สำเนา หน้าบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด

3.5 กรณีเด็กเกิดก่อน 1 มีนาคม พ.ศ. 2535 (1992)
 • กรุณานำเอกสารมาตามห้อข้อ 2 และ 3.1 หรือ 3.2 หรือ 3.3 หรือ 3.4 พร้อมด้วย 3.5 นี้
 • กรุณานำสูติบัตรไปรับรองจากทางการอินเดีย
 • เอกสารสูติบัตรในหัวข้อ 3.5.3 ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ จะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • ผู้ปกครองจะต้องมากรอกแบบฟอร์มบันทึกสอบปากคำกรณี ขอสัญชาติไทยย้อนหลังที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น


การขอมรณบัตร (Thai Death Certificate)
 • เอกสารสำหรับใช้ในการแจ้งขอมรณบัตร
 • มรณบัตรของทางการอินเดีย โดยผ่านการรับรองจากทางการอินเดีย
 • หนังสือเดินทางของผู้แจ้งขอมรณบัตรและผู้ถึงแก่กรรม
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้านของผู้แจ้งและผู้ถึงแก่กรรม
 • ใบรับรองการเผาศพหรือจัดการศพของผู้เสียชีวิต

กรุณายื่นคำร้องขอมรณบัตร ที่ฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ในวันทำการ


Document required to apply for Thai Death Certificate
 • Thai death certificate application form which the applicant can acquire and submit at the Royal Thai Consulate-General in Mumbai, Consular Section
 • Death Certificate issued by the Indian Authorities concerned and legalized by Mantralaya
 • Passport of the applicant and death person
 • Thai ID card and / or House Registration document of the applicant and the death person
 • Cremation Certificate
 • No service fee is required whatsoever

Please contact Consul Section at the Royal Thai Consulate-General in Chennaii on a working day.