หน้าแรก บริการประชาชนไทย การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาที่ประเทศอินเดีย หากได้รับหมายเรียกไปเข้ารับราชการทหาร (ส.ด. 49)  
สามารถขออนุญาตผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
  1. ขอใบรับรองจากมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยที่เรียนอยู่ ว่าเรียนวิชาอะไร สังกัดมหาวิทยาลัยอะไร ปีไหน และจะใช้เวลาอีกกี่ปีจะจบการศึกษา (จะได้รับจดหมายเป็นภาษาอังกฤษ)
  2. หลังจากได้ใบรับรองจากมหาวิทยาลัยแล้ว ขอให้แปลเอกสารเป็นภาษาไทยโดยละเอียด (เอกสารฉบับแปลนี้จะแนบไปกับข้อ 1) 
  3. เตรียมเอกสารอื่นๆ  ประกอบด้วย
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • หนังสือเดินทาง 
  • สำเนาหมายเรียกเกณฑ์ทหาร 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน consular.cnn@mfa.go.th 
**การขอหนังสือขอผ่อนผันเกณฑ์ทหารไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกเอกสาร**