หน้าแรก บริการประชาชนไทย การขอทำหนังสือสำคัญประจำตัว หรือ C.I
การขอทำหนังสือสำคัญประจำตัว หรือ C.I
หนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity –C.I) มีอายุการใช่งาน 7 วันนับจากวันออก นั้นหมายถึงท่านต้องเดินทางกลับประเทศไทยภายในเจ็ดนับจากวันที่หนังสือเล่มนี้ได้รับการประทับตรา หนังสือประจำตัวนี้จะถูกออกให้ก็ต่อเมื่อคนไทยที่เดินทางมาสาธารณรัฐอินเดียแล้วหนังสือเดินทางสูญหาย หรือหมดอายุในสาธารณรัฐอินเดียและมีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน

การทำหนังสือประจำตัวนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5 วันทำการ

1. หลักฐานที่ต้องใช้ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
 • ใบแจ้งความ
 • สำเนาบัตรประชาชน/ ทะเบียนบ้าน/ สำเนา หนังสือเดินทางเล่มเดิม/สำเนาวีซ่าอินเดีย
 • ภาพถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 6 รูป
 • แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว จำนวน 2 ชุด
 • บันทึกสอบสวน จำนวน 2 ชุด
 • บันทึกประกอบคำร้องกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย จำนวน 2 ชุด
 • หลักฐานถิ่นพำนักในอินเดีย (proof of residence)
 • การจองบัตรโดยสารเครื่องบิน

2. หลักฐานที่ต้องใช้ในกรณีหนังสือเดินหมดอายุ
 • สำเนาบัตรประชาชน/ ทะเบียนบ้าน/ สำเนา หนังสือเดินทางเล่มเดิม
 • ภาพถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป
 • แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว จำนวน 2 ชุด
 • บันทึกสอบสวน จำนวน 2 ชุด