หน้าแรก บริการประชาชนไทย หนังสือเดินทางไทย การขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราว (อายุ 1 ปี)
การขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราว (อายุ 1 ปี)
หนังสือเดินทางชั่วคราวอายุ 1 ปี สำหรับกรณีคนไทยที่เดินทางมาที่สาธารณรัฐอินเดีย และหนังสือเดินทางสูญหายหรือหมดอายุในอินเดียและมีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทาง E-Passport ซึ่งต้องส่งไปผลิตเล่มที่กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ ได้ และมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย คนไทยดังกล่าวสามารถนำหลักฐานไปยื่นขอหนังสือเดินทางชั่วคราว อายุ 1 ปี แต่จะต้องตรวจสอบว่า ประเทศที่จะเดินทางไปนั้นรับหนังสือเดินทางชั่วคราวอายุ 1 ปีหรือไม่


การทำหนังสือเดินทางชั่วคราวอายุ 1 ปีนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5 วันทำการ 
 1. หลักฐานที่ต้องใช้ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
  • ใบแจ้งความ
  • สำเนาบัตรประชาชน/ ทะเบียนบ้าน/ สำเนา หนังสือเดินทางเล่มเดิม
  • ภาพถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป
  • แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว จำนวน 2 ชุด
  • บันทึกสอบสวน จำนวน 2 ชุด
  • บันทึกประกอบคำร้องกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย จำนวน 2 ชุด
  • ค่าธรรมเนียม 550 รูปี
 
 1.  หลักฐานที่ต้องใช้ในกรณีหนังสือเดินหมดอายุ
  • สำเนาบัตรประชาชน/ ทะเบียนบ้าน/ สำเนา หนังสือเดินทางเล่มเดิม
  • ภาพถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป
  • แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราวจำนวน 2 ชุด
  • บันทึกสอบสวน จำนวน 2 ชุด
  • ค่าธรรมเนียม 550 รูปี