หน้าแรก บริการประชาชนไทย บัตรประจำตัวประชาชนไทย
บัตรประจำตัวประชาชนไทย
การเตรียมหลักฐานการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
 
1. กรณีบัตรหมดอายุ
 • ก่อนวันบัตรหมดอายุ 60 วัน
 • หลังวันบัตรหมดอายุ 60 วัน
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง : บัตรประชาชนใบเดิม และ เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในอินเดีย
 
2. กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง :
 • สำเนาบัตรประชาชนใบเดิม (ถ้ามี)
 • หลักฐานเอกสารซึ่งมีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรที่ทางราชการไทยออกให้ เช่น E-Passport ใบขับขี่ เป็นต้น
 • เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในอินเดีย
 
3. ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากบัตรชำรุดในสาระสำคัญ
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง :
 • บัตรประชาชนใบเดิม
 • หลักฐานเอกสารซึ่งมีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรที่ทางราชการไทยออกให้ เช่น E-Passport ใบขับขี่ เป็นต้น
 • เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในอินเดีย
 
4. ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง:
 • บัตรประชาชนใบเดิม
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
 • เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในอินเดีย
 
5. ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนที่อยู่
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง:
 • บัตรประชาชนใบเดิม
 • เอกสารการเปลี่ยนที่อยู่
 • เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ


บุคคลที่ไม่สามารถทำบัตรประชาชนไทยในต่างประเทศได้
 • ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
 • ผู้ที่บัตรหมดอายุเป็นเวลานานและข้อมูลยืนยันตัวตนไม่ชัดเจน(ต้องตรวจสอบ)
 • ผู้ที่ไม่มีข้อมูลการทำบัตรประชาชนใบแรกที่ประเทศไทย


อัตราค่าธรรมเนียม
 • กรณีบัตรหาย 
 • กรณีเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล 
 • กรณีบัตรชำรุด
 • กรณีเปลี่ยนที่อยู่ 

ฉบับละ 250 รูปีอินเดีย


ขั้นตอนการให้บริการการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
 • กรอกเอกสารแจ้งความประสงค์ขอมีบัตร
 • รับบัตรคิวตรวจสอบเอกสาร
 • ตรวจสอบลายนิ้วมือถ่ายรูป
 • พิมพ์บัตร
 • รับบัตร