หน้าแรก บริการประชาชนไทย หนังสือเดินทางไทย การขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (E-Passport)
การขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (E-Passport)
1. การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ E-Passport
 • ท่านจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ที่ หมายเลขโทรศัพท์ +914442300730
 • การทำ E-passport ต้อง มาด้วยตนเองเท่านั้น กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ผู้ปกครองจะต้องมาด้วย
 • การขอหนังสือเดินทางใหม่หรือ E-passport ใช้เวลาทำการ 4 ถึง 6 อาทิตย์โดยประมาณ
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางอายุ 5 ปี 2,500 รูปี ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางอายุ 10 ปี (สำหรับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น) 4,000 รูปี  และค่าบันทึกการถือหนังสือเดินทางเล่มเดิม (endorsement) 250 รูปี
 
2. ต้องกรอกแบบฟอร์มอะไรมาบ้าง?
 
3.  ต้องเตรียมเอกสารอะไรมาบ้าง?
3.1 บุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันหรือสำเนา
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (หากมี)

3.2 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดามารดาได้จดทะเบียนสมรส
 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาสูติบัตรไทยมาจำนวน 1 ชุด
 • สำเนา ทะเบียนสมรส ของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหน้า Passport ของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด (หากบิดามารดาเป้นชาวต่างชาติ)
 • สำเนาหน้า บัตรประชาชน ของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด

3.3 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส
 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาสูติบัตรไทยมาจำนวน 1 ชุด
 • สำเนา ใบปกครองบุตร หรือ ป.ค. 14 จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหน้า บัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน ของมารดา จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหน้า Passport ของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด
 
3.4 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดามารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว
 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาสูติบัตรไทยมาจำนวน 1 ชุด
 • สำเนา ใบหย่า ของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด
 • สำเนา ใบปกครองบุตรหรือ ป.ค. 14 หรือ บันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด
 • สำเนา หน้าบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหน้า Passport ของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด

การออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) จะออกตามข้อมูลในทะเบียนราษฎรของผู้ร้องที่ประเทศไทย ทั้งนี้ นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม

ถ้าผู้ร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องแก้ไขนามสกุลในทะเบียนราษฎรก่อนที่จะเดินทางมาทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์  ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “การเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนราษฎร”