หน้าแรก บริการประชาชนไทย การรับรองนิติกรณ์เอกสาร
การรับรองนิติกรณ์เอกสาร
ระบบการรับรองนิติกรณ์ คือ การที่เจ้าหน้าที่กงสุล ซึ่งเป็นพนักงานตามกฎหมายลงลายมือชื่อและตราประทับในตำแหน่งที่ รับรองความถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารต่างๆ ทั้งเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้ และนิติกรรมที่จัดทำขึ้นโดย เอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประเพณีที่นานาชาติปฏิบัติระหว่างกัน  

ขอเรียนว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ได้เปิดให้บริการรับรองเอกสารต่างๆ โดยมีระเบียบปฏิบัติในการยื่นขอรับรองเอกสาร ดังนี้
 • การขอเปลี่ยนชื่อสกุลในหนังสือเดินทางแบบเก่า
 • การขอหนังสือนำ
 • การขอผ่อนผันทหาร
 • การขอรับรองการแปลเอกสาร
 • การขอรับรองลายมือชื่อ


การขอเปลี่ยนชื่อสกุลในหนังสือเดินทางไทยแบบเก่า
(ไม่ใช่หนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ – โดยในกรณีของหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ มิสามารถดำเนินการเปลี่ยนชื่อสกุลได้ จะต้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่)
 • การขอเปลี่ยนชื่อสกุลหรือเปลี่ยนคำนำหน้าภายหลังจดทะเบียนสมรส
  เอกสารที่ต้องใช้มี ดังนี้
  • คำร้องขอนิติกรณ์   
  • หนังสือเดินทาง
  • สำเนาทะเบียนสมรส
  • สำเนาหนังสือเดินทางสามี
 
 • การขอเปลี่ยนชื่อสกุลเนื่องจากจดทะเบียนหย่า(กลับไปใช้สกุลเดิมของตนเอง)
  เอกสารที่ต้องใช้มี ดังนี้
  • คำร้องขอนิติกรณ์   
  • หนังสือเดินทาง
  • สำเนาทะเบียนหย่า
 
 • การขอเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ตามใบเปลี่ยนชื่อแบบ ช. 3)
  เอกสารที่ต้องใช้มี ดังนี้
  • คำร้องขอนิติกรณ์   
  • หนังสือเดินทาง
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือใบเปลี่ยนชื่อสกุล
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีการแก้ไขชื่อตัวหรือชื่อสกุลแล้ว
 

การขอผ่อนผันทหาร
เอกสารที่ต้องใช้มี ดังนี้
 • คำร้องขอนิติกรณ์ (แบบฟอร์ม)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • หนังสือรับรองจากโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (ระบุชื่อหลักสูตร)
 • วันที่เริ่มศึกษาตามหลักสูตรและวันที่คาดว่าจะจบการศึกษาตามหลักสูตร)
 • สำเนาเอกสารต้นฉบับที่ใช้แปล
 

การขอรับรองการแปลเอกสาร
เอกสารที่ต้องใช้มี ดังนี้
 • คำร้องขอนิติกรณ์ (แบบฟอร์ม)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • เอกสารที่แปลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายชื่อผู้รับรองการแปลกำกับอยู่
 • สำเนาเอกสารต้นฉบับที่ใช้แปล
 

การขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือให้ความยินยอมหรือหนังสือมอบอำนาจ                                          
ในปัจจุบันคนไทยในต่างประเทศสามารถติดต่อขอให้เจ้าหน้าที่กงสุลเป็นพยานในการทำหนังสือมอบอำนาจจัดการในภารกิจต่าง ๆ โดยจะต้องมาติดต่อด้วยตนเอง ที่ ฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน
 • การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด
 • การขอจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
 • การขอเปลี่ยนชื่อตัว
 • การขอตั้งชื่อรอง
 • การขอตั้งชื่อสกุลใหม่ อาทิ ประสงค์เปลี่ยนนามสกุลหลังสมรส
 • การขอคัดสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล
 • การขอคัดสำเนาใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนการหย่า
 • การขอแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน
 • มอบอำนาจให้ญาติทำหนังสือเดินทางให้บุตรที่ประเทศไทย
 • มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน ห้องชุด
 • มอบอำนาจจัดการเรื่องธนาคาร เรื่องอื่นๆ
  เอกสารที่ต้องใช้มี ดังนี้
  • คำร้องขอนิติกรณ์   
   • สำเนาหนังสือเดินทาง
   • ค่าธรรมเนียม 1,000 รูปี/เอกสาร 1 ฉบับ
  • กรณีที่ขอให้รับรองลายมือชื่อบุคคล ผู้นั้นจะต้องมาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ โดยให้ยื่น
   • คำร้องขอนิติกรณ์ ตามแบบที่กำหนด
   • ต้นฉบับเอกสารที่จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมสำเนา 1 ชุด
   • บัตรประจำตัว, หนังสือเดินทาง, หรือเอกสารประจำตัวที่ทางราชการออกให้พร้อมสำเนา 1 ชุด
 
คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด คำร้องนิติกรณ์