หน้าแรก บริการประชาชนไทย งานทะเบียน งานทะเบียนครอบครัว (ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า)
งานทะเบียนครอบครัว (ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า)
1. ข้อมูลทั่วไป
 • การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่าที่สถานกงสุลฯ จะกระทำได้เฉพาะการจดทะเบียนระหว่างบุคคลสัญชาติไทย หรือระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับต่างชาติ และเป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • การขอจดทะเบียนฯ ต้องติดต่อนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ  ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องส่งเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อเตรียมจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • การจดทะเบียนฯ จะนัดหมายเจ้าหน้าที่กงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันทำการ และใช้เวลาประมาณ 30 นาที ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 
2. เอกสารประกอบคำร้องการขอจดทะเบียนสมรส มีดังนี้
 • กรอกรายละเอียดในคำร้องขอจดทะเบียนสมรส และลงชื่อทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
 • หนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
 • บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
 • ในกรณีที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนและหย่าแล้ว ต้องมีสำเนาทะเบียนหย่ามาแสดงด้วย
 • ในวันจดทะเบียนสมรสต้องนำพยานไปด้วย 2 คน พยานต้องนำหนังสือเดินทาง และบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านไปด้วย

หมายเหตุ : การจดทะเบียนสมรสที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน มีผลสมบูรณ์ ตามกฏหมายไทย แต่ไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายอินเดีย หากประสงค์จะให้การจดทะเบียนสมรสมีผลทางกฏหมายทางอินเดีย กรุณาติดต่อทางการอินเดียในแต่ละรัฐเพื่อขอทราบรายละเอียด
 
3. เอกสารประกอบคำร้องการขอจดทะเบียนหย่า มีดังนี้
 • กรอกรายละเอียดในคำร้องขอจดทะเบียนหย่า และลงชื่อทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
 • ทะเบียนสมรสต้นฉบับของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย (หากเป็นภาษาต่างชาติ ขอให้นำเอกสารดังกล่าวไปแปลและรับรองจากทางการของประเทศนั้น)
 • หนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
 • บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
 • ในวันจดทะเบียนหย่าต้องนำพยานไปด้วย 2 คน ( คนไทยหรือต่างชาติก็ได้ ) โดยพยานต้องนำหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านไปด้วย