หน้าแรก เกี่ยวกับเราสถานกงสุล รัฐในเขตอาณา รัฐอานธรประเทศ
รัฐอานธรประเทศ
 • รัฐอานธรประเทศตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดีย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๘ ของประเทศ
 • รัฐอานธรประเทศเป็นรัฐอินเดียใต้ มีอาณาเขตทิศเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือติดกับรัฐเตลังคานา ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับ รัฐโอริสสา ทิศใต้ติดกับรัฐทมิฬนาฑู ทิศตะวันตกติดกับรัฐกรณาฎกะ และทิศตะวันออกติดกับอ่าวเบงกอล
 • รัฐอานธรประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมในรัฐอินเดียใต้ มีอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ ยานยนต์ พืชสวน เคมีภัณฑ์
 • รัฐอานธรประเทศเป็นแหล่งแร่ธาตุที่สำคัญเป็นอันดับที่สองในอินเดีย
 • รัฐอานธรประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่ง มีความสูง ๕๐๐ เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านหลายสาย อาทิ Krishna, Godavari, Musi, Penneru, Tungabhadra พื้นที่ร้อยละ ๔๐ เป็นพื้นที่การเกษตร และพื้นที่ร้อยละ ๒๓ เป็นพื้นที่ป่า
 • รัฐอานธรประเทศมีฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน มีอุณหภูมิสูงประมาณ ๔๒ องศาเซลเซียส ฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน และฤดูหนาวระหว่างเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ ๑๐ - ๑๒ องศาเซลเซียส


ข้อมูลทั่วไป
พื้นที่ ๒๗๕,๐๖๙ ตารางกิโลเมตร
ประชากร (๕๔.๐๙๔๔ ล้านคน)
เมืองหลวง Visakhapatnam, Amaravati, Kurnool
ศาสนา  ฮินดู (ร้อยละ ๙๐.๘๗) คริสต์ (ร้อยละ ๑.๓๘)
มุสลิม (ร้อยละ ๗.๓๒) อื่น ๆ (ร้อยละ ๐.๔๓)
ผู้ว่าการรัฐ นาย Biswa Bhusan Harichandan
มุขมนตรี นาย Y.S. Jagan Mohan Reddy
ภาษาราชการ เตลูกู อูรดู ฮินดี
 

ข้อมูลเศรษฐกิจ
GSDP ๑๕๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี ๒๕๖๒)
GDP per Capita  ๒,๓๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (ปี ๒๕๖๒)
GDP Growth  ร้อยละ ๑๕.๓ (ปี ๒๕๖๒)
สกุลเงิน รูปี (๑ รูปี ประมาณ ๐.๕๐ บาท) (ปี ๒๕๖๓)
ทรัพยากรสำคัญ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน หินปูน แร่เหล็ก แมงกานีส ทองคำ เพชร แกรไฟต์ โดโลไมต์ ควอทซ์
อุตสาหกรรมหลัก เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตอุปกรณ์ และชิ้นส่วนยานยนต์ พืชสวน เคมีภัณฑ์สังเคราะห์ อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ซึ่งใช้วัสดุท้องถิ่น อาทิ แป้งข้าวเจ้า สบู่ และผงซักฟอก อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์


ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
 • รัฐอานธรประเทศเป็นรัฐที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดรัฐหนึ่งของอินเดีย โดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยร้อยละ ๘.๓๕
 • มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมที่สะดวกทั้งภายในประเทศและกับต่างประเทศ และมีสถาบันการศึกษาอยู่เป็นจำนวนมาก
 • เป็นแหล่งแร่ที่สำคัญอันดับ ๒ ของอินเดีย ทั้งในแง่ความหลากหลายและปริมาณของแร่ธาตุ
 • มีผลผลิตทางเกษตรกรรมมากที่สุดรัฐหนึ่งในประเทศ อาทิ เมล็ดธัญพืช ผลไม้ ผัก ข้าวโพด ฝ้าย สัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์นม อีกทั้งยังมีความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมการเกษตร อาทิ น้ำตาล อาหารทะเล และน้ำมันสำหรับการบริโภค
 • เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ ยาเวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมเหมืองแร่ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์หนัง อัญมณีและเครื่องประดับ
 • อัตราการส่งออกของรัฐอานธรประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ทุกปี


นโยบายเศรษฐกิจ
 • เพื่อพัฒนารัฐอานธรประเทศให้เป็นศูนย์กลาง Internet of Things (IoT) และบรรลุส่วนแบ่งที่สำคัญในตลาด IoT ของประเทศภายในปี ๒๕๖๓
 • พัฒนาให้เกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมที่มีความมั่นคงและยั่งยืน
 • เป็นหนึ่งใน ๓ อันดับแรกของประเทศในแง่ของการลงทุนด้านอุตสาหกรรมภายในปี ๒๕๖๕ และเป็นศูนย์กลางการขนส่ง และประตูสู่อินเดียไปยังเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี ๒๕๗๒
 • เพิ่มปริมาณและคุณภาพของกำลังคนที่มีทักษะและสร้างโอกาสการจ้างงาน
 • ขยายการลงทุนใหม่ในกิจกรรมสิ่งทอ เพื่อเพิ่มมูลค่า ๑๕,๐๐๐ ล้านรูปี (๒.๒๔ พันล้านเหรียญสหรัฐ) ภายในปี ๒๕๖๖
 • แปลงทรัพยากรเส้นด้ายที่มีให้กลายเป็นผ้าและครื่องนุ่งห่ม
 • พัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในรัฐและดึงดูดการลงทุนใหม่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ๕,๐๐๐ เมกะวัตต์ในอีก ๕ ปีข้างหน้า (ปี ๒๕๖๗)
 • ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับอุตสาหกรรมยานยนต์