นายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน นำคณะผู้แทนทางการศึกษาอินเดียใต้จำนวน 25 คน จากรัฐทมิฬนาฑู เกรละ และกรณาฏกะ เยือนไทยอย่างเป็นทางการภายใต้โครงการฝึกงาน Global Internship Programme ระหว่างวันที่ 11 – 19 มีนาคม 2566

ระหว่างวันที่ 11 – 19 มีนาคม 2566 นายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน นำคณะผู้แทนทางการศึกษาอินเดียใต้จำนวน 25 คน จากรัฐทมิฬนาฑู เกรละ และกรณาฏกะ เยือนไทยอย่างเป็นทางการภายใต้โครงการฝึกงาน Global Internship Programme ของ สกญ. ระหว่างวันที่ 11 – 19 มีนาคม 2566 โดยประกอบด้วยคณะผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน และนักศึกษา คณาจารย์ และผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาและวิจัยที่มีชื่อเสียงลำดับต้นแห่งเมืองเจนไน เมืองบังคาลอร์ และเมืองโคชิ รัฐอินเดียใต้ ได้แก่ สถาบันฝึกอบรมการศึกษาขั้นสูงแห่งรัฐทมิฬนาฑู (Tamil Nadu Advanced Technical Training Institute: TATTI) และมหาวิทยาลัย Loyola Institute of Technology เมืองเจนไน มหาวิทยาลัย Kristu Jayanti College (KJC) เมืองบังคาลอร์ และศูนย์วิจัยนโยบายสาธารณะ (Centre for Public Policy Research : CPPR) เมืองโคชิ 
 
การเยือนไทยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยระหว่างไทยกับอินเดียโดยมุ่งพัฒนาการด้านการศึกษาและความเป็นเลิศทางวิชาการร่วมกันในสาขาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสองประเทศ โดยเฉพาะสาขาการบริหารธุรกิจ การพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรกล ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมยานยนต์
 
ในโอกาสการเยือนดังกล่าว คณะนักศึกษาและคณาจารย์สถาบัน TATTI และมหาวิทยาลัย Loyola Institute of Technology ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมในหลักสูตรทางด้านวิศวรรมกรรมศาสตร์และบริหารธุรกิจ ณ สถาบันบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ และศึกษาดูงาน ณ EGAT Learning Center หรือ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลางกรุงเทพฯ และ บริษัทไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ไทย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการประกอบวิชาชีพในอนาคต ตลอดจนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ไทย และภายหลังจากสิ้นสุดโครงการฝึกงาน กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วย  ศาสตราจารย์ ดร. นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล คณบดี มหาวิทยาลัย TGGS  เป็นประธานร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่คณะผู้สำเร็จการเข้าร่วมโครงการ
 
นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้นำ Dr. Dharmarajan Dhanuraj ประธาน CPPR ซึ่งเป็นคลังสมอง (Think - Tank) ที่มีชื่อเสียงของรัฐเกรละพบหารือกับผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทั้งสองฝ่ายแนะนำภารกิจหลักของสถาบันตน และเห็นพ้องที่จะริเริ่มความร่วมมือโครงการด้านการศึกษาและวิจัยร่วมกันในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ
 
การนำคณะผู้แทนทางการศึกษาอินเดียใต้เยือนไทยครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดีและเป็นรูปธรรมเป็นการยกระดับความร่วมมือทวิภาคีด้านการศึกษาระหว่างไทยและอินเดียให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสถาบัน KJC ที่ได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ 2 ฉบับกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและกับมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นความริเริ่มระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยไทยทั้งสองแห่งเพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือด้านการศึกษากับสถาบัน KJC ในด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาและบุคลากร  ด้านการศึกษา การพัฒนาโครงการและหลักสูตรการศึกษา และการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษาวิจัยร่วมกัน และภายหลังจากพิธีลงนามฯ กงสุลใหญ่ฯ และผู้บริหาร KJC และมหาวิทยาลัยไทยทั้งสองแห่งได้หารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันของไทยและอินเดีย
 
 
*********************************************


รูปภาพประกอบข่าวสารนิเทศการเยือน
 
   
 
   
 
   
 
   
 
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ