หน้าแรก บริการประชาชนไทย ลงทะเบียนคนไทย
ลงทะเบียนคนไทย
คำนำหน้าชื่อ*
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)*
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนไทย*
หมายเลขหนังสือเดินทาง*
เดินทางมาวันที่*
วันเดินทางกลับ*
สถานที่พัก
เมือง
รัฐ
รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์*
อีเมล*
Thais Registration Agreement:
ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ข้อมูลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในราชการและงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ และรับทราบว่าสถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่เผยแพร่และแบ่งปันข้อมูลของข้าพเจ้าให้องค์กรอื่นหรือบุคคลที่ 3

I do hereby acknowledge and agree that my above-mentioned personal information could be used by the Consulate-General for official purposes, including for consular affairs, and that the Consulate will not publish and/or share my information with any other organizations or third parties