กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับสถาบันเทคโนโลยีมัทราสแห่งอินเดีย ณ เมืองเจนไน รัฐทมิฬนาฑู

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยศาสตราจารย์ ดร. นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล คณบดี TGGS กับสถาบันเทคโนโลยีมัทราสแห่งอินเดีย (Indian Institute of Technology Madras : IIT-M) รัฐทมิฬนาฑู โดยศาสตราจารย์ Raghunathan Rengaswamy คณบดี Global Engagements ณ สถาบัน IIT-M เมืองเจนไน รัฐทมิฬนาฑู
 
 

การลงนามใน MoU ดังกล่าว เป็นข้อริเริ่มของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน เพื่อดำเนินนโยบายการทูตเชิงรุกในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนด้านการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาไทยและสถาบันการศึกษาของอินเดียในรัฐทมิฬนาฑู ซึ่งเป็นหนึ่งในห้ารัฐทางตอนใต้ของอินเดียที่เป็นตั้งของสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ โดย MoU ฉบับนี้จะช่วยปูทางนำไปสู่การดำเนินกิจกรรม ความร่วมมือระหว่างสถาบัน TTGS กับ IIT-M ในสาขาต่าง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างนิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการและงานวิจัย และการจัดงานสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมทางวิชาการร่วมกัน ทั้งนี้ สถาบัน IIT-M ได้รับการจัดอันดับจาก National Institutuional Ranking Framework (NIRF) ของอินเดียว่า เป็นสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดในภาพรวม (overall) และเป็นอันดับหนึ่งในด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการของอินเดีย
 
 
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ