ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ฉบับที่ ๒๔/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทย วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เส้นทางบินเมืองเจนไน - กรุงเทพฯ


ประกาศและประชาสัมพันธ์อื่นๆ