ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ฉบับที่ ๕/๒๕๖๖ เรื่อง การจัดโครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองบังคาลอร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน มีกำหนดจัดกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการงานด้านกงสุลแก่ชุมชนไทยในเมืองบังคาลอร์ อาทิ การรับคำร้องหนังสือเดินทาง การรับรองเอกสาร การออกเอกสารรับรองการศึกษาเพื่อขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร เป็นต้น ในวันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้อง Horizon Club ชั้น ๑๗ โรงแรม Shangri La, Palace road, Vasanth Nagar, Bangaluru เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 


ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอเชิญชวนคนไทยที่ประสงค์จะรับบริการกงสุลสัญจรดังกล่าว โปรดติดต่อเพื่อทำนัดหมายที่โทรศัพท์หมายเลข (+๙๑) ๔๔๔๒ ๓๐๐ ๗๓๐,  (+๙๑) ๔๔๔๒ ๓๐๐ ๗๔๐, (+๙๑) ๙๙๔๐ ๖๔๕ ๔๕๐ และที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ consular.cnn@mfa.go.th เพื่อเตรียมเอกสารก่อนรับบริการกงสุลสัญจร