ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ เรื่อง การจัดเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕