ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ฉบับที่ ๙/๒๕๖๔ เรื่อง การปิดให้บริการของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน

ประกาศและประชาสัมพันธ์อื่นๆ