การขยายระยะเวลาที่ชาวต่างชาติสามารถพำนักในไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 ถึง วันที่ 31 มี.ค. 2566

การขยายระยะเวลาที่ชาวต่างชาติสามารถพำนักในไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 ถึง วันที่ 31 มี.ค. 2566 สำหรับกลุ่มบุคคล ดังนี้ 
  1. กลุ่มยกเว้นวีซ่า (visa exemption) จากเดิม 30 วัน เป็นไม่เกิน 45 วัน
  2. กลุ่มสิทธิตามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างกัน จากเดิม 14 และ 30 วัน เป็นไม่เกิน 45 วัน 
  3. กลุ่ม Visa on Arrival เป็นไม่เกิน 30 วัน (ผู้ถือหนังสือเดินทางอินเดีย)
 
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ