กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน นำคณะผู้แทนการค้าจากภาครัฐและเอกชนจากรัฐเตลังคานา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2565 นายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน นำคณะผู้แทนการค้าจากภาครัฐและเอกชนจากรัฐเตลังคานา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ 
เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการรับโอนที่ดินที่คุณประยงค์ นาคะวะรังค์ ชาวอัมพวา ซึ่งได้น้อมเกล้าฯ ถวายมาดำเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอัมพวา เพื่อสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านและอนุรักษ์วิถีการดำเนินชีวิตของชาวอัมพวา 

พื้นที่ภายในโครงการสะท้อนกลิ่นอายวิถีชีวิตชุมชนริมคลองของชาวอัมพวากับประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน โดยพื้นที่โครงการประกอบด้วยสวนสาธิตการเกษตร ศูนย์ท่องเที่ยวชุมชน ห้องนิทรรศการวิถีชุมชน ร้านชานชาลา ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ ลานร้านค้าชุมชน และร้านภัทรพัฒน์ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ภัทรพัฒน์ของมูลนิธิชัยพัฒนา
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ