เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ได้จัดเที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยที่ติดค้างในอินเดีย รวมทั้งคนต่างชาติกลับประเทศไทย

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ได้จัดเที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยที่ติดค้างในอินเดีย รวมทั้งคนต่างชาติกลับประเทศไทย โดยสายการบินไทย (Thai Airways International) เที่ยวบินที่ TG338 ออกจากเจนไน เวลา 13.20 น. (เวลาท้องถิ่นอินเดีย) และมีกำหนดถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.15 น. โดยมีผู้โดยสารทั้งหมด 217 คน แบ่งเป็นคนไทย 55 คน คนต่างชาติที่ได้รับ Certificate of Entry (COE) 162 คน 

คนไทยบนเที่ยวบินนี้ประกอบด้วย นักการทูต นักเรียน/นักศึกษา นักท่องเที่ยว คนทำงาน ผู้ติดตามสามี/ภรรยา/สมาชิกในครอบครัว ผู้ที่มาเยี่ยมสมาชิกในครอบครัว ผู้แสวงบุญ และผู้ที่แต่งงานกับคนอินเดีย 

คนต่างชาติที่เดินทางในเที่ยวบินนี้มีผู้ที่มีใบอนุญาตทำงานใน ปทท. นักเรียน/นักศึกษา ผู้มีใบอนุญาตพำนักในประเทศไทย บุคคลในครอบครัวคนไทย และนักท่องเที่ยว 

เที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินที่ 12 ที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดขึ้น โดยได้นำคนไทยกลับมาแล้วรวม 1,001 คน และต่างชาติ 972 คน
 
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ