ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ฉบับที่ ๑๗/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทย วันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖๓

ประกาศและประชาสัมพันธ์อื่นๆ