ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไนเรื่องการเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ