ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ฉบับที่ 3/2565 เรื่องการปิดให้บริการของสถานกงสุลใหญ่ฯ