ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง การจัดเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทย วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔